رفتن به بالا

درگاه ورودی کاربران

لینک های مفید
شرایط عضویت


1-  با توجه به تغییرات در دستورالعمل های صدور پروانه اشتغال انبوه سازی و تشکیل سازمان نظام کاردانی بجای کانون کاردانان فنی و همچنین دستورالعمل های آتی سایر مراجع ذیربط در ارتباط با انبوه سازی عضویت متقاضیان با توجه به زمان و متناسب با دستورالعمل های صادره با تصویب هیئت مدیره امکان پذیر می باشد (بند یک ماده 8 اساسنامه).


2- انجمن می تواند با موافقت ارگان های ذیربط اشخاصی که سرمایه برای مقاصد انجمن بکار اندازند بعنوان عضو افتخاری بدون آنکه حق رای یا انتخاب شدن در هیئت مدیره یا بازرسان داشته باشند، قبول نماید.


3- حق ورودی اعضاء جدید مبلغ 5.000.000 ریال و حق عضویت سالیانه مبلغ 5.000.000 ریال تعیین گردید (بند 3 ماده 8 اساسنامه).